Dinvard

Antal fastigheter som ingår i undersökningen
Hemsida
Antal Svar från Hyresgästföreningens medlemmar

Det är få antal svar för den aktuella värden. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet. För att läsa mer om metodiken läs vår rapport här.

Resultaten i tabellen kommer från en enkät bland hyresgästföreningens medlemmar.
Skalan är 1-100 där 100 innebär en total nöjdhet