Dinvard

Dragningslistan 4 AB

Antal fastigheter som ingår i undersökningen 1
Hemsida
Antal Svar från Hyresgästföreningens medlemmar 4

Det är få antal svar för den aktuella värden. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet. För att läsa mer om metodiken läs vår rapport här.

Resultaten i tabellen kommer från en enkät bland hyresgästföreningens medlemmar.
Skalan är 1-100 där 100 innebär en total nöjdhet